Connect with us

BIH

Vlada FBiH u rekordnom roku ispunila obećanje rudarima o cijeni uglja

Vlada FBiH u rekordnom roku ispunila obećanje rudarima o cijeni uglja

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane. 

Bio je to zahtjev rudara kojim se cijena uglja povećala za 20 posto za sve rudnike u Federaciji. Na ovaj način Vlada FBiH je ispunila svoje obećanje u rekordnom vremenu, s obzirom da je rok koji su tražili iz Sindikata rudara bio 01. januar 2022.

Ovom odlukom daje se saglasnost na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u kojem su priloženi zahtjevi sedam zavisnih društava rudnika uglja koji su u Koncernu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i na zahtjev društva Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, za cijene uglja za termoelektrane, i to 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske eksploatacije i 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije. Cijene uglja se diferenciraju u zavisnosti od kalorične vrijednosti uglja.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke određeni su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

U obrazloženju za donošenje Odluke navedeno je da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo podnijela zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine i priložila zahtjeve: RU Kreka d.o.o. Tuzla, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, RMU Breza d.o.o. Breza, RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik, RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila, RMU Zenica d.o.o. Zenica i RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u kojima su navedeni i razlozi za traženo povećanje cijena uglja za termoelektrane. Zahtjev je podnijelo i društvo RMU Banovići.

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. je razmatrala povećanje cijena uglja za termoelektrane i donijela zaključak kojim se obavezala da najkasnije do 03.12.2021 godine zatraži od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijena uglja koji se isporučuje ovom javnom preduzeću. Nadzorni odbor Društva je jednoglasno donio zaključak da prihvata informaciju o provedenim pregovorima i zaključenom Sporazumom sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika FBiH, te dao saglasnost na zahtjev za povećanje cijene uglja za termoelektrane.

U zahtjevu JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo navedeno je da trenutna prosječna cijena nabavke toplinske vrijednosti uglja iznosi oko 4,9 KM/GJ, te bi u slučaju povećanja za 20 posto to značilo i povećanje cijene toplinske vrijednosti za oko 0,98 KM/GJ. Također, u zahtjevu je navedeno da se primjenom ovog povećanja cijene na očekivanu količinu nabavke dolazi do iznosa povećanja prosječnih godišnjih troškova eksploatacije uglja na oko 55 miliona KM. 

U skladu s navedenim, JP Elektroprivreda BiH zatražila je saglasnost na povećanje cijena uglja na nivou osnovne cijene, i to sa 4,70 KM/GJ na 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske eksploatacije, te sa 5,00 KM/GJ na 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

Uz zahtjev JP Elektroprivreda BiH dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kojim se uz detaljnu analizu, zahtjev smatra opravdanim.

Izvor: Vijesti.ba

Continue Reading