Connect with us

BIH

Moguć porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH

16.01.2023.
FENA

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVP Sava) naglašava, u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 17. januara do 20. januara ove godine,  da je moguć porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH.

– Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u tom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH te na slivu Fojničke rijeke – navodi se.

Kako naglašavaju, za naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg dijela sliva rijeke Drine, sliva rijeke Željeznice, slivova Korane i Gline u BiH, gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te slivova rijeke Une i Sane.

– Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u BPK Goražde, Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica. Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez – naglašeno je.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo, na područjima uz rijeke koje nemaju zaštitne vodne objekte, o tome da je opasno prilaziti obalama obzirom na moguće povećanje dubina i brzine vode u rijekama te da im pravovremeno daju obavještenje (sa uputama i smjernicama) na osnovu čega bi stanovništvo moglo (prije eventualne poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprjeđenja eventualnog štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Iz AVP Sava napominju da se obavještenje izdaje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može utjecati i na prognozirano hidrološko stanje.

Vanredno hidrološko stanje podrazumijeva povećan vodostaj na rijekama uslijed padavina i mogućnost pojave poplava manjeg, srednjeg i značajnog obuhvata.

Continue Reading