Connect with us

KAKANJ

Za 27. juni zakazana sjednica OV Kakanj

21.06.2024.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će 27/06/2024 godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 42. redovnu sjednicu. Na sjednici će se razmatrati:

  –  usvajanje zapisnika sa 41. redovne sjednice Općinskog vijeća

  –  komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

   – komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

   – vijećnička pitanja

  –  vijećničke inicijative

  1.  Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjene nekretnina između Općine Kakanj i Centrotrans d.d. Sarajevo

2.   Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2023.godinu

 3.   Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2023.godinu

  4.  Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

  5.  Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

NAPOMENE O RADU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Kolegij Općinskog vijeća je 19/06/2024 godine održao svoju 40.sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina održavanja 42. redovne sjednice Vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke:

a) Zahtjev MZ Bičer za izmjenu dijela projekta za napajanje fotonaponske elektrane „Kapica“ vlasnika Mirze Jašarspahića

Kolegij Općinskog vijeća je Zahtjev MZ Bičer proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje razmatranje i postupanje, te da o poduzetim aktivnostima izvijesti Kolegij Općinskog vijeća

b) Odgovor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi odlaganja medicinskog otpada na deponiju „Bare

Kolegij je Odgovor primio k znanju.

c) Informacija JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj o poduzetim aktivnostima povodom Zaključka Općinskog vijeća sa 39. sjednice

Kolegij je Informaciju primio k znanju i pozvao JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj da nastavi sa aktivnostima za održavanje sastanka sa Adriatic Metals d.o.o. Vareš.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Continue Reading