Connect with us

KAKANJ

Za petak zakazana 39. redovna sjednica Općinskog vijeća

25.03.2024.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će 29.03.2024. godine (petak) sa početkom u 09:00 sati u sali Općinskog vijeća, Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, održati svoju  39. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 37. vanredne sjednice i 38. redovne sjednice Općinskog vijeća,

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja,

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative,

-vijećnička pitanja,

-vijećničke inicijative.

1.Nacrt odluke o zaštiti izvorišta “Devetaci” Tršće – općina Kakanj sa Elaboratom sanitarno zaštitne zone za izvorište “Devetaci”;

2.Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj;

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u “Istočnom reviru” pogona “Vrtlište”, lokalitet Stupe;

4.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2023. godinu;

5.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01 – 31.12.2023. godine;

6.Izvještaj o radu JU “Kulturno – sportski centar” Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu;

7.Program rada JU “Kulturno – sportski centar” Kakanj sa finansijskim planom za 2024. godinu;

8.Informacija o stanju sporta na području općine Kakanj za 2023. godinu;

 9.Informacija JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj o poduzetnim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice – Juraševac – Brestić Ariatic Metals-a u općini Vareš.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Continue Reading