Connect with us

BIH

Porast vodostaja u slivu rijeke Save u FBiH, prognozira se vanredno hidrološko stanje

09.03.2023.
ntvic.ba

Agencija za vodno područje rijeke Save upozorila je na moguće poplave zbog porasta vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani. Za period 10. do 14. marta prognozira se vanredno hidrološko stanje.

“Prognozira se porast vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u Federaciji Bosne i Hercegovine”, naveli su u saopštenju.

Vanredno hidrološko stanje u naredna tri dana, posebno se prognozira na području opština u Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Iz Agencije sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

“Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra”,  naveli su iz Agencije za vodno područje rijeke Save.