Connect with us

KAKANJ

Danas sjednica OV Kakanj, na dnevnom redu, među ostalim, Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja

31.10.2023.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će sa početkom u 9:00 sati 31.10.2023.godine (utorak) održati svoju 33. redovnu sjednicu. Na sjednici će razmatrati:

 • usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća
 • komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
 • komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
 • vijećnička pitanja
 • vijećničke inicijative
 • Prijedlog odluke o nabavci nekretnine (lokacija: Stara jama)
 • Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja
 • Prijedlog odluke o cijanama komunalnih usluga JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj prema osnivaču
 • Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete
 • Prijedlog odluke o učešću Općine Kakanj u realizaciji nastavka Programa podrške zaštiti ljudskih prava (Podrška razvoju poslovnog sektora Općine Kakanj za period 2023-2026.godina)
 • Prijedlog odluke o izdvajanju novog naselja Bare iz MZ Kakanj I i pripajanje MZ Plandište
 • Razmatranje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada za 2022/2023 godinu JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
 • Razmatranje Godišnjeg programa rada za 2023/2024 godinu JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
 • Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana UO JU Centar za socijani rad Kakanj
 • Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

NAPOMENE O RADU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

Kolegij Općinskog vijeća je sa početkom u 15:30, 23.10.2023. godine (ponedjeljak) održao svoju 32. sjednicu.

Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina održavanja redovne sjednice Vijeća, Kolegij je razmatrao i sljedeće predstavke:

a) Vijećnička inicijativa Dževdeta Huskića je nakon rasprave primljena k znanju uz konstataciju da je Kolegij Općinskog vijeća razmotrio argumente i za i protiv navedene inicijative te da nema trenutnog koncenzusa za realizaciju iste.

b) Odgovor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj na Zahtjev MZ Čatići u vezi odvoza luga

Kolegij Općinskog vijeća je  povodom odgovora JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj zauzeo stav da bi JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj trebao provesti anketiranje građana u mjesnim zajednicama koje su izrazile interes za odvoz luga a onda, na osnovu tih pokazatelja, da predloži modalitet sa kalkulacijom cijene. Na taj način i Kolegij  a i građani bi imali jasnu sliku da li ići u izmjene odredaba Odluke o komunalnom redu  koje uređuju ovu oblast.

 c) Izjašnjenje na zahtjev TD „Nova trgovina“ d.o.o. Kakanj za produženje roka za izgradnju i primopredaju tržnice i zaključenje aneksa Ugovora o kupoprodaji nekretnine

Kolegij je izjašnjenje Općinskog pravobranilaštva primio k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Continue Reading