Connect with us

KAKANJ

Mali broj stambenih i poslovnih objekata u Kaknju ima savremene vatrodojavne sisteme i sisteme za gašenje početnih požara

16.02.2024.
ntvic.ba (I.Š.)

Protivpožarni aparati i hidrantska mreža veoma su važni za zaštitu od požara u stambenim i poslovnim zgradama i drugim objektima. Sa službom Civilne zaštite Općine Kakanj, provjerili smo čime raspolažemo i kako funkcioniše ovaj dio sistema protivpožarne zaštite u našoj lokalnoj zajednici.

Zaštita od požara sastavni je dio jedinstvenog sistema zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća i podrazumijeva obiman skup mjera. To se prije svega odnosi na opće mjere, koje su propisane zakonom kod projektovanja određene građevine, do prijema i dobivanja upotrebne dozvole, a koje trebaju da provode građani i pravna lica. To podrazumijeva izgradnju protivpožarnih puteva, izlaza, opremljenosti stambeno-poslovnih objekata protivpožarnim aparatima i hidrantima, vatrogasna dežurstva i druge mjere.  Iz Civilne zaštite Općine Kakanj su nam kazali da sve mjere i aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti aktivno i kontinuirano provode. Međutim, u CZ smatraju da stanje na terenu i u praksi nije zadovoljavajuće.

-Nažalost mi smo na veoma niskom razvoju zaštite od požara, veoma mali broj stambenih i poslovnih objekata ima savremene vatrodojavne sisteme i sisteme za gašenje početnih požara. Međutim, veći nam problem predstavlja što i one klasične mjere poput hidrantskih mreža, protivpožarnih aparata nisu adekvatno provedene u pravnim subjektima, kazao je Nurudin Hrusto, šef Službe Civilne zaštite Općine Kakanj.

Kako nam je pojašnjeno, za javnu hidrantsku mrežu odgovorno je javno preduzeće ili drugo pravno lice koje se bavi vodosnabdjevanjem.

-Kod nas je JP Vodokom zaduženo za vodosnabdjevanje, izgradnju i održavanje hidrantske mreže. U obavezi su da nas obavještavaju periodično o svim zahvatima i održavanju hidrantskog sistema na području općine Kakanj, međutim mi te izvještaje ne dobivamo s njihove strane. Čak i na naše upite u zadnje dvije godine ne dobivamo odgovor da znamo tačan broj hidrantskih mjesta, gdje se nalaze, koja je protočnost u hidrantskoj mreži i slične podatke koji nam trebaju za slučaj izbijanja požara na određenom dijelu naše općine, istakao je Hrusto.

Sa druge strane iz JP Vodokom nam je rečeno da ovo JP ispunjava svoj dio obaveza kada je u pitanju javna hidrantska mreža, ali da, kako kažu, te obaveze nisu jasno definisane. Također, nam je rečeno da će skicu hidrantske mreže Općini Kakanj dostaviti naknadno.

-Civilna zaštita je tražila od nas podatke o hidrantima, mi smo dostavili podatke vezano za hidrante. Mi smo ispunili naš dio obaveza koji proizilazi iz projekata, ako pričamo o cestama, gdje smo obezbijedili adekvatan priključak na gradsku vodovodnu mrežu sa adekvatnim pritiskom i adekvatnom količinom vode koja je potrebna na tom hidrantu. Što se tiče upravljanja mi posjedujemo skicu hidranata, ali nisam siguran da li je u pitanju obaveza JP Vodokom da upravlja i održava te hidrante, kazao je Amar Selimović, iz JP Vodokom Kakanj.

I stambene, odnosno zgrade kolektivnog stanovanja i pravni subjekti, shodno pravilnicima o zaštiti od požara, trebaju posjedovati i održavati hidrantsku mrežu u krugu svojih stambenih i poslovnih objekata. Iz Civilne zaštite navode i to nemaju podatke o hidrantskom sistemu u stambenim objektima, te da raspolažu samo nezvaničnim podacima koji kažu da određeni objekti nemaju ispravnu hidrantsku mrežu i da se neredovno vrše kontole ispravnosti hidrantske mreže.

-Sve nam to može sutra predstavljati problem po izbijanju požara, jer imamo vatrogasnu jedinicu koja je spremna da izađe na svaki poziv, međutim dosta nam to otežava rad kada se već desi požar, kazao je Nurudin Hrusto, šef Službe Civilne zaštite Općine Kakanj.

Za funkcionalnu protivpožarnu zaštitu važno je provoditi preventivne ali i zakonom propisane mjere. Također, važna je i edukacija o korištenju prozvpožarne zaštite ali i odgovornosti svakog pojedinca, kao i saradnja nadležnih.

Continue Reading