Connect with us

KAKANJ

Općinski sud u Kaknju radi na uspostavi i zamjeni zemljišnje knjige za katastarke općine novog premjera Tršće i Vukanovići

30.06.2023.
ntvic.ba (A.K.)

U Odjeljenu za zemljišno-knjižne poslove Općinskog suda u Kaknju u toku je uspostava i zamjena zemljišnje knjige za katastarke općine novog premjera Tršće i Vukanovići. Radi se o nastavku implementacije projekta registacije nekretnina koji je pokrenula Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Cilj projekta registracije nekretnina Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove je sistematsko ažuriranje podataka o nekretninama između katastra i zemljišne knjige. Kroz projekat sistematskog ažuriranja zemljišne knjige i katastra za katastarsku općinu Tršće izvšen je prenos prava vlasništva i iz Knjige položenih ugovora u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Svi vlasnici stanova koji su svoje vlasništvo upisali u ovu knjigu treba da to provjere u predviđenim zakonskim rokovima.

-Zemljišno knjižni ured Općinskog suda u Kaknju u okviru projekta registracije nekretnina provodi uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katasrske općine novog premjera Tršće i Vukanovići. S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane osobe koje polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama da svoja prava prijave u roku od 60 dana od dana objave oglasa u Službenim novinama FBIH i Službenom glasniku BIH podneskom u dva primjera i da prilože dokaze uz to. Navedeni rok je počeo teči od 14.juna kao dana posljednje objave, istakao je Mirza Imamović, stručni saradnik za odnose s javnošću.

Lica koja imaju pravo na nekretninama pomenuti rok mogu na zahtjev produžiti s ciljem da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom rokune uslijedi prijava, zemljišno-knjižni uložak će se uspostvaiti na onovu do tada pribavljenih dokaza.

-Vrlo je bitno naglasiti da se svi upisi u zemljišne knjige provode bez naplate sudskih taksi. Sva zaintersovana lica mogu svoje prijave podnijeti zemljišno knjižnom uredu ovog Suda svakog radnog dana u periodu od 8 do 14:30 h ili putem pošte, na adresu Alije Izetbegovića br.10. Važno je da stranke budu dio rješavanja svojih imovinsko-pravnih odnosa kako bi se uspješno implementirao projekat registracije nekretnina koji inače ima za cilj harmonizaciju i ažuriranje podataka između katastra i zemljišnjih knjiga, istakao je Imamović.

Prijavom prava i rješavanjem svojih imovinsko pravnih odnosa osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na svojim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apslolutnu zaštitu svojih prava, naglasili su iz općinskog suda u Kaknju.

Continue Reading