Connect with us

ZE-DO KANTON

Rezultati monitoringa kvaliteta zraka ukazuju na prekomjerno zagađenje zraka u ZDK

17.02.2024.
ntvic.ba (M.K.)

Rezultati monitoringa kvaliteta zraka, kojeg provodi Centar za okoliš ZDK, ukazuju na prekomjerno zagađenje zraka u ZDK i prekoračenja graničnih vrijednosti emisija štetnih polutanata. Pokazatelji kvaliteta zraka u 2023. godini govore o prekomjernom zagađenju zraka, naročito u Zenici, Kaknju, Visokom i Maglaju, gdje su srednje godišnje koncentracije sumpor-dioksida i lebdećih čestica PM10 iznad normi, a broj prekoračenja visokih vrijednosti značajno veći od dozvoljenog broja dana tokom godine.

Prema podacima Centra za okoliš ZDK – instituta Kemal Kapetanović, koji je nadležan za uspostavu sistema monitoringa kvaliteta zraka na području ZDK, u prošloj godini došlo je do blagog smanjenja koncentracija SO2 i PM1O. Međutim te koncentracije i dalje su značajno veće od dozvoljenih graničnih vrijednosti, posebno u Visokom, Kaknju, Zenici i Maglaju. Prema rezultatima mjerenja, emisija sumpor-dioksida, azotnog oksida, ugljen-monoksida i lebdećih čestica u ZDK iznosi više od polovine ukupne emisije navedenih zagađujućih materija u Federaciji BiH.

-Trenutno smo završili 2023. godinu i pokazatelji su loši, imamo veoma loš kvalitet zraka naročito u mjernim stanicama Visoko, Kakanj, Zenica i Maglaj. U mjernim stanicama se vrše mjerenja SO2 i PM10, kad god imamo zabilježena prekoračenja vrijednosti, to znači da zrak nije čist što se odražava na zdravlje stanovništva, izjavio je za NTV IC Kakanj mr. sci. Mirnes Duraković, voditelj Laboratorije za mjerenje zagađenosti okoliša.

Sistem za monitoring kvaliteta zraka na području ZDK sastoji se od osam fiksnih stanica koje se nalaze u najugroženijim dijelovima kantona i jedne mobilne stanice za mjerenje kvalitete zraka u ostalim općinama. Najčešće se vrše mjerenja sumpor dioksida i lebdećih čestica PM10, međutim najopasnije lebdeće čestice po zdravlje stanovništva jesu PM2,5 i PM1 koje se trenutno mjere samo u Zenici. Zbog prekoračenja graničnih vrijednosti, a prema odredbama Zakona o zaštiti zraka izrađen je Akcioni plan zaštite kvaliteta zraka za područje ZDK, kako bi se osiguralo postizanje graničnih vrijednosti u cilju obezbjeđivanja uslova za zaštitu zdravlja stanovništva.

-Nedavno je ZDK promijenio plan interventnih mjera koje treba poduzimati u epizodama visokog zagađenja, mi čekamo da se taj plan počne implementirati. Radna grupa je napravila nove mjere, jer ima nekih mjera koje su prevaziđene. Uvedena je obaveza da u štabovima koji provode planove  budu prisutni predstavnici velikih zagađivača, jer oni najviše mogu da urade, tj. da smanje proizvodnju u vrijeme velikih zagađenja, izjavio je prof. dr. Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica.

Akcioni plan sadrži detaljan opis mjera i projekata za smanjenje zagađivanja zraka odnosno poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka. U narednom periodu radit će se i na smanjenju emisija štetnih polutanata iz malih kotlovnica i kućnih ložišta. Na kvalitet zraka u ZDK pored prisutnih emisija polutanata, značajno utiču nepovoljni meteorološki i topografski uslovi.