Connect with us

KAKANJ

Općinski sud u Kaknju u novembru organizuje sedmicu sudske nagodbe

27.10.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Općinski sud u Kaknju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH već drugi put u toku 2023. godine provodi aktivnost „ Sedmice sudske nagodbe“ koja za cilj ima rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem.Period implementacije aktivnosti je od 06. do 17. novembra 2023. godine.

Aktivnost „ Sedmice sudske nagodbe“ koja će se realizovati u periodu od 06. do 17. novembra za cilj ima da stranke čiji predmeti se vode pred Općinskim sudom u Kaknju svoj predmet riješe na što efikasniji način odnoso da učestvuju u samom procesu i zajednički odluče o ishodu istog. Prednost ovog načina rješavanja predmeta je i to što zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

-Cilj ove aktivnosti jeste poticanje stranaka na mirno rješavanje sporova, na način koji je ekonomičniji, efikasniji i bolji za same stranke. U tom smislu sudska nagodba je prilivegovana sa aspekta plaćanja sudske takse. Osim toga njenim zaključenjem stranke se odriču prava na žalbu te na taj način izbjegavaju bespotrebne troškove koji proističu iz redovnog sudskog postupka, istakao je Mirza Imamović- stručni saradnik za odnose sa javnošću.

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Iz Općinskog suda su pozvali sve one koji imaju predmet koji se vodi pred ovim sudom da iskorite ovu priliku, koja kako je navedeno, nudi brojne benefite.

-Pozivamo sve zainteresovane stranke da pristupe ovom Sudu u navedenom periodu, samostalno ili putem punomoćnika te podnesu prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Osnovni cilj sudske nagodbe jeste mirno rješavanje sporova na obostrano zadovoljstvo a osnovna prednost jeste što se zadržavaju dobri poslovni odnosi i privatna saradnja između stranaka u sporu jer one same određuju način rješavanja svog spora i odlučuju o ishodu istog, istakao je Imamović.

Tokom perioda od 01.01. do 30.09.2023. god. zaključeno je 114 sudskih nagodbi u predmetima parničnog, vanparničnog i izvršnog referata. U maju mjesecu zaključena je 21 nagodba odnosno parnica, istakli su iz Općinskog suda Kakanj.

Continue Reading