Connect with us

ZE-DO KANTON

Tokom maja Sedmica sudske nagodbe u Općinskom sudu Kakanj

25.04.2023.
ntvic.ba (A.K.)

U periodu od 15. do 26. maja općinski sud u Kaknju realizuje „Sedmice sudske nagodbe“. Riječ je o redovnoj godišnjoj aktivnosti koja za cilj ima rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

„Sedmice sudske nagodbe“ realizuje se na inicijativu Viskog sudskog i tužilačkog vijeća BIH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BIH. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse te bržeg i jednostavnijeg rješavanja sporova.

– Cilj sudske nagodbe jeste mirno rješavanje sporova na način da stranke brzo, efikasno i jeftino riješe svoje sporove. Rješavanje sporova na ovaj način znači da se stranke oslobađaju polovine sudske takse ukoliko zaključe sudsku nagodbu a osim toga ne provodi se žalbeni postupak i svi troškovi koji proističu iz tog postupka automatski ostaju po strani. Zaista je sudska nagodba jedan od načina koji treba biti prioritet u svakom sudskom postupku, ukoliko uslovi i okolnosti to dozvoljavaju – istakao je Mirza Imamović, stručni saradnik za odnose sa javnošću.

Zaključivanjem sporazuma među strankama znatno se skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reduciraju i ostali potencijalni troškovi nastali u vezi sa sudskim potupkom. Jedan od benefita „ Sedmice sudske nagodbe „ je i to da ukoliko se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odgađanja ročišta, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

– Prema našoj dosadašnjoj praksi najpogodniji predmeti za sudsku nagodbu su komunalni predmeti gdje se radi o dugovanjima za neplaćene komunalne usluge, radni sporovi odnosno potraživanja za neisplaćene plaće, doprinose i ostala potraživanja, privredni sporovi u kojima stranke žele da zadrže dobru poslovnu reputaciju na tržištu te bračni sporovi. Pozivam sve stranke da iskoriste ovu priliku i da u navedenom periodu pristupe našem Sudu kako bi mirno, efikasno i brzo rješili svoj postupak, na obostrano zadovoljstvo – istakao je Imamović.

Prednost rješavanja sporova na ovaj način je i to da stranke same biraju način rješenja spora i da nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Continue Reading