Connect with us

KAKANJ

Vijećnici OV Kakanj tokom 2023. godine razmatrali su 132 tačke dnevnog reda i usvojili 42. odluke

09.01.2024.
ntvic.ba (N.B.)

OV Kakanj tokom prošle godine održalo je 11 sjednica, na kojima su razmatrane 132 tačke. Dobra saradnja Općinskog Vijeća Kakanj, načelnika Općine i nadležnih službi pri realizaciji usvojenih planova i programa okarakterisala je rad OV u prošloj godini.

Vijećnici OV Kakanj tokom 2023. godine razmatrali su 132 tačke dnevnog reda i usvojili 42. odluke. Vijeće je usvojilo 19 programa i planova, šest rebalansa općinskog budžeta, 34 izvještaja, sedam informacija, 15 zaključaka, te 13 akata o imenovanju. Angažman kakanjskih vijećnika ogledao se i u postavljanju 118 pitanja i te podnesenih 169 inicijativa.

-Kada je pitanju rad OV možemo reći da je taj rad bio na dobrom nivou, nismo imali problema u funkcionisanju OV, nemamo zaostalih predmeta, svi materijali koji su tokom godine dolazili od predlagača prolazili su kroz OV, izjavio je za Slaven Katičić, predsjedavajući OV Kakanj.

Dobra saradnja Općinskog Vijeća Kakanj, načelnika Općine i nadležnih službi pri realizaciji usvojenih planova i programa okarakterisala je rad OV u 2023. godini.

-Treba spomenuti dobru saradnju sa načelnikom Općine i općinskim službama, kao i sa javnim ustanovama i javnim preduzećima, dodao je Katičić.

-Želim naglasiti da općinska administracija i OV imaju izutetno dobru saradnju, nastojimo odgovoriti na sva pitanja i sve inicijative i zajednički kreirati i politiku i programe utroška sredstava, naglasio je načelnik Općine Kakanj, Mirnes Bajatrević.

Na decembarskoj sjednici Vijeće je usvojilo Okvirni program rada OV za 2024. godinu. Prema dosadašnjoj praksi na januarskoj, odnosno februarskoj sjednici Vijeće bi trebalo usvojiti programe rada i rasporeda sredstava, nakon čega slijedi i njihova realizacija.